درحال بارگذاری
شهرداری محلات

آگهی استعلام بهای اجرای پروژه پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر

پنجشنبه 06 بهمن 1401
1032

آگهی اجاره بها

 پروژه پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398)

 

شهرداری محلات ، از پیمانکاران دارای سوابق کاری مرتبط و حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر( 1398) دارند، دعوت می‌نماید از تاریخ15/04/1398 تا 25/04/1398 با در دست داشتن معرفی‌نامه نسبت به دریافت اسناد استعلام بها اقدام نمایند:

1) نام طرح/ پروژه: پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398)

2) موضوع استعلام بها: پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر(1398)

3) برآورد اولیه: 1.600.000.000 ( یک میلیارد و ششصد میلیون ریال)

4) مدت انجام پروژه: هشت (6) ماه

5) محل انجام پروژه: معابر سطح شهر (براساس کارهای ارجاعی در طول دوره پیمان )

6) نوع و مبلغ تضمین شرکت در استعلام بها: ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به مبلغ 80.000.000 (هشتاد میلیون ریال) ریال معادل 5 درصد مبلغ برآورد اولیه .

7) مدت اعتبار پیشنهاد‌ها: 30 (سی)روز

8) گواهی صلاحیت: با توجه به نوع خدمات عمومی کار نیاز نمی باشند.

9) نشانی کارفرما: استان مرکزی ، شهرستان محلات ، خیابان جمهوری اسلامی ، شهرداری محلات

10) نشانی مدیر طرح: ساختمان شهرداری محلات ، واحد عمران

11) محل تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری(غیرعمرانی)

12) هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن: برعهده کارفرما می باشد.

13) محل دریافت اسناد استعلام بها: سامانه تداراکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه شهرداری محلات

14) زمان دریافت اسناد استعلام بها: از تاریخ 15/04/1398 تا 25/04/1398 در ساعات اداری و زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت روز چهار شنبه 26/04/98 می باشد.